Condicions d'us

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als productes i serveis comercialitzats per Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española i a la companyia mateixa. Als efectes anteriors, per Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española s'entén Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española com també les seves filials, societats subsidiàries, societats participades i el personal d'aquestes, els seus agents i representants comercials. Els productes financers de Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española descrits fan referència, exclusivament, a la normativa que regeix a Espanya i són formulats per a les negociacions que es realitzin en aquest territori. La informació continguda en aquestes pàgines web ho és només a efectes enunciatius i en cap cas constitueix una oferta vinculant que obligui l'usuari a contractar amb el Banc.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española es reserva el dret a modificar la informació aquí continguda sempre que ho consideri convenient i sense preavís, i no serà responsable de l'exactitud, la insuficiència o l'autenticitat de la informació subministrada. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española refusa tota responsabilitat en relació a tota la informació inclosa a la World Wide Web no elaborada per Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española o no publicada sota el seu nom. El web site pot contenir enllaços d'hipertext cap a d'altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà ni garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, mitjançant els esmentats enllaços d'hipertext.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no serà responsable en cap cas en relació amb els serveis o la informació facilitada, inclosa, sense cap limitació, qualsevol responsabilitat o dany que es pogués ocasionar a l'entorn, antecedents, introducció de dades comercials i fonamentals de l'usuari i que siguin conseqüència de la informació o manca d'informació facilitada mitjançant aquest entorn:

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà davant l'usuari de:

  • Cap dany o perjudici degut, en tot o en part, a les seves accions, omissions o negligència o derivats d'un cas fortuït que excedeixi del seu control, per la informació obtinguda, compilada o facilitada mitjançant aquestes pàgines. 
  • Cap error, omissió o inexactitud del present servei, amb independència de com s'hagués produït, inclosos els retards o les interrupcions que es puguin produir per la utilització d'aquest servei. 
  • Cap decisió presa o acció portada a terme o no per l'usuari, confiant en la informació o les dades facilitades o proporcionades en aquest entorn.
    Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no podrà garantir, sota cap concepte, l'ús confidencial de la informació facilitada per vostè. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà dels danys o perjudicis que se li puguin ocasionar a vostè o a qualsevol persona en relació a la informació que vostè faciliti per la utilització d'aquest servei.

La informació continguda en aquestes pàgines web està protegida per copyright. Únicament podrà utilitzar la informació, els textos o els gràfics continguts en aquestes pàgines web per al seu ús personal i no podrà copiar-los, reproduir-los, adaptar-los ni publicar-los, parcialment o total, sense l'autorització prèvia i per escrit de Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española.Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Deutsche Bank té un compromís constant amb la confidencialitat, la seguretat i la protecció de les dades dels usuaris i clients.

La informació que l'Usuari pugui facilitar en els formularis disponibles mitjançant aquestes pàgines webs seran tractades amb totes les garanties, i en ocasió de la seva recollida s'informarà de l'ús i les finalitats als quals Deutsche Bank destinarà aquesta informació.

En qualsevol cas, l'Usuari es podrà adreçar al nostre Servei d'Atenció al Client, a l'adreça electrònica: atención.clientes@db.com, per tal d'exercir els seus drets de accés, rectificació, cancel·lació o oposició, segons estan reconeguts a la normativa actual de protecció de dades.LLICÈNCIA D'ÚS DE SOFTWARE EL MEU BANC
CONDICIONS D'ÚS

Les presents clàusules (en endavant les "Clàusules") regulen els termes i les condicions per a l'adquisició i posterior descàrrega telemàtica del programari  "El meu Banc" (en endavant el  "Software") per part de l'usuari (en endavant l'"Usuari") en el seu dispositiu mòbil (en endavant el "Dispositiu") mitjançant la concessió d'una Llicència d'Ús de Software (en endavant les "Condicions") a l'Usuari per part de Deutsche Bank S.A. Española (en endavant "DB"), Paseo de la Castellana 18, 28046 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28100, llibre 0, foli 1, secció 8, full M506294, inscripció 2, CIF: A08000614.

Les presents Clàusules tenen per objecte regular el servei d'adquisició i descàrrega del Software exclusivament, raó per la qual  els serveis als quals l'Usuari pogués accedir mitjançant la instal·lació d'aquest es regiran íntegrament per allò pactat entre les parts en els contractes i/o acords existents i, en concret, els Serveis de Banca Online es regiran per les estipulacions del contracte subscrit entre l'Usuari i DB com també per la resta de termes i condicions que en resultin aplicables.1.- Accés al servei.

El Software facilita l'accés i l'ús dels serveis de Banca Mòbil des de certs dispositius mòbils  amb sistemes operatius Android o IOS, sota les presents condicions i, a més, en el cas de serveis de Banca Online, els termes i les condicions pactats en el contracte de Servei Deutsche Bank Online, que l'Usuari hagi subscrit amb DB (en endavant, els "Serveis").

L'accés i ús posterior de ls Serveis mitjançant el Software està condicionat   (i)  a que els Serveis estiguin operatius, (ii) en cas d'operativa de Banca Online, a la prèvia i correcta identificació de l'Usuari de conformitat amb les estipulacions del contracte de Serveis de Banca Online i (iii) al fet que la funcionalitat seleccionada per l'Usuari estigui operativa mitjançant l'accés pel Dispositiu.

Per accedir als Serveis és necessària la descàrrega i la instal·lació del Software en el dispositiu de l'Usuari. Un cop realitzada la descàrrega, l'Usuari haurà d'executar el Software i accedir a la pàgina inicial de Serveis. 

El Software permetrà l'accés a les funcionalitats següents:

(a) Operativa de Banca Online. La contractació prèvia dels Serveis Online és una condició imprescindible per a l'accés a aquests mitjançant el Software. No tots els serveis o funcionalitats de Banca Online estan disponibles mitjançant la connexió des d'un dispositiu. Les opcions disponibles per aquesta via seran les mostrades en aquesta connexió i estaran  accessibles mitjançant un menú de navegació  i podran ser modificades o ampliades en el futur. DB sol·licitarà la identificació prèvia de l'Usuari mitjançant claus d'accés, que seran aquelles amb les quals l'Usuari estigui operant mitjançant connexió a la pàgina web de DB (Banca Online), i que facilitaran a aquesta operativa sempre que les claus estiguin actives i no bloquejades. 

(b) Cercador d'Oficines. Aquesta opció permet la cerca d'oficines i caixers DB mitjançant la introducció de paràmetres de cerca.

(c) En finalitzar una ordre de transferència es permet a l'Usuari generar automàticament un correu electrònic per notificar l'operació al beneficiari mitjançant l'opció "Notificar al beneficiari". L'Usuari és expressament advertit que aquesta funcionalitat es limita a executar l'aplicació de correu instal·lada al dispositiu de l'Usuari i a generar un esborrany al cos del missatge. Aquest missatge podrà ser posteriorment modificar per l'Usuari per ajustar el contingut que desitgi enviar al beneficiari, i per tant Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà ni garantirà, de cap manera, l'autenticitat de la informació enviada mitjançant aquesta funcionalitat. De la mateixa manera, Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà de l'execució de la funcionalitat al dispositiu de l'Usuari, com tampoc del correu -en cas que hi hagi instal·lat més d'un al dispositiu- sobre el qual s'executi la funcionalitat.

L'Usuari haurà de tancar la connexió als Serveis un cop hagi finalitzat les operacions o gestions que vulgui realitzar o consultar utilitzant les opcions habilitades a aquest efecte.

L'operativa realitzada per l'Usuari generarà, si s'escau, la comissió corresponent aplicable als Serveis, amb independència del mitjà d'accés que s'hagi utilitzat per executar-la (Dispositiu, accés a la pàgina web DB o canal telefònic).2.- Llicència de Software.

DB atorga una Llicència d'Ús de Software a l'Usuari, de caràcter personal, limitada, intransferible, no exclusiva, mundial i gratuïta, si bé es reserva el dret a introduir més endavant una contraprestació per l'accés i l'ús del Software, o bé qualsevol altre tipus de restriccions a la Llicència concedida, la qual serà prèviament comunicada a l'Usuari.

Tot això amb independència del fet que la connexió, la navegació i les trucades que pugui realitzar l'Usuari seran facturades a aquest pels proveïdors corresponents de serveis de la societat de la informació i de comunicacions de conformitat amb els acords existents entre l'Usuari i aquests proveïdors. 

El Software objecte de Llicència podrà ser descarregat  per l'Usuari a través de l' store de l'empresa fabricant del sistema operatiu o distribuïdora d'aplicacions. La descàrrega i l'ús posterior del Software implica i suposa necessàriament  l'acceptació de les presents condicions per part de l'Usuari i el seu ús i reproducció exclusivament per a les finalitats d'accés i utilització dels Serveis des d'un dispositiu mòbil per l'Usuari en la seva qualitat de receptor final dels Serveis.

La present Llicència d'Ús de Software no faculta en cap cas l'Usuari a la cessió per part seva de la Llicència a tercers, i per tant no concedeix cap dret a l'Usuari per vendre, subllicenciar, arrendar, llogar, cedir o transmetre de cap manera  a tercers sota cap títol.

DB es reserva el dret a modificar, alterar, millorar i suprimir totalment o parcialment qualsevol element o funcionalitat del Software en qualsevol moment i sense avís previ.

De la mateixa manera, DB es reserva el dret a suspendre l'accés als serveis  o a algunes de les funcionalitats del Software en qualsevol moment i sense avís previ.3.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

El conjunt d'informació, dades, estructura i elements que integren el Software estan sotmesos a la legislació espanyola de Propietat Intel·lectual i Industrial, i no podran ser objecte de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o difusió en cap de les seves formes per part de l'Usuari.

La present Llicència no atorga a l'Usuari cap dret sobre el Software, tret del dret al seu ús de conformitat amb les limitacions establertes a les presents condicions. En aquest sentit, D B podrà exercir les accions legals que consideri pertinents en cas d'incompliment dels drets de  Propietat Intel·lectual i Industrial, tant respecte del Software objecte de llicència com respecte dels continguts, logos, imatges i altres elements als quals el Software facilita accés.

L'Usuari no podrà utilitzar el Software per desenvolupar cap altre software ni cap altra tecnologia la funció principal dels quals sigui la mateixa que la del Software, inclosa, entre altres coses, la utilització del Software en qualsevol procediment de desenvolupament o prova amb la finalitat de desenvolupar software o tecnologies similars o determinar si aquest software o aquesta tecnologia funciona de manera similar al Software, tot això tret d'aquells casos en què l'Usuari n'estigui autoritzat.

Es prohibeix l'ús del Software d'una manera diferent a aquella establerta a les presents Condicions. Aquesta prohibició inclou, sense limitació, la comercialització del Software o la seva manipulació o l'adaptació total o parcial del Software.4.- Garantia i responsabilitat.

Els Serveis estan sotmesos a la normativa vigent espanyola, raó per la qual DB declina tota responsabilitat en cas que els Usuaris actuïn sota una jurisdicció diferent que pogués requerir l'observança de condicions, requisits o, en general, normativa diferent.

DB manifesta de manera expressa i l'Usuari declara conèixer que el Software se li lliura "tal qual" i que DB no proporciona assistència tècnica ni garanties per al Software.

En cas que el Software presenti algun error o defecte, DB es compromet a esforçar-se al màxim per tal de corregir-los. En qualsevol cas, aquesta llicència no atorga cap mena de garantia sobre el Software  llicenciat.

DB no serà responsable davant l'Usuari en cas d'incompliment de les seves obligacions segons consten recollides en aquestes Condicions per causa de força major o cas fortuït. De la mateixa manera, tampoc no serà responsable:

(a)  dels danys directes i indirectes que poguessin derivar-se de la utilització del Software, ni tindrà cap mena de responsabilitat per la pèrdua de dades o informació en relació amb el seu ús.

(b) de  les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus derivats o produïts per un ús inadequat del Software, o en els sistemes informàtics  de l'Usuari a causa de virus o atacs informàtics, o bé per caigudes o interrupcions i/o fallades en les telecomunicacions o qualsevol altre.

(c) dels danys que el Software pogués ocasionar al Dispositiu, tenint en compte la seva compatibilitat i els seus requisits tècnics.

(d) de l'exactitud i actualització de la informació de tercers que pogués estar continguda en l'accés als Serveis i de les conseqüències d'ús per part de l'Usuari.

De la seva banda, l'Usuari assumeix qualsevol dany que el Software pogués provocar en el Dispositiu, i l'obtenció de dispositius adients per a la descàrrega i ús del Software serà responsabilitat completa seva.

És responsabilitat de l'Usuari la idoneïtat del Software seleccionat per a l'obtenció dels resultats concrets esperats pel Client.

L'Usuari és el responsable únic d'utilitzar el Software i accedir als Serveis des d' un  Dispositiu de manera segura i responsable, i haurà d'observar i, si escaigués, instal·lar totres les mesures de seguretat i de protecció pertinents a fi i efecte d'evitar la pèrdua de confidencialitat de les dades facilitades, obtingudes o generades durant el procés d'accés i ús dels Serveis, i molt especialment, si bé no de manera limitativa, per mantenir la confidencialitat de les claus i altres elements identificatius  que poguessin ser utilitzats per tercers per suplantar la identitat de l'Usuari i realitzar operacions en nom seu de manera fraudulenta i, en general, per evitar l'accés de tercers a informació generada com a conseqüència de l'accés o intent d'accés al Servei, ja sigui mitjançant l'accés de tercers al seu Dispositiu, al software instal·lat en el seu Dispositiu o a la informació desada en aquest.

L'Usuari haurà de vetllar pel bon funcionament del Software observant les instruccions i especificacions tècniques comunicades per a la seva instal·lació, manteniment i execució o les especificacions tècniques, requeriments o característiques del seu Dispositiu o d'un altre software que pogués tenir instal·lat en aquest. L'Usuari també haurà de tenir en compte la compatibilitat del Software amb qualsevol altre que ja pogués tenir instal·lat.

De la mateixa manera, l'Usuari haurà de tenir en compte totes aquelles mesures de precaució i protecció necessàries per evitar la transmissió i  propagació de virus i altres formes d'elements o software maliciós  des del seu Dispositiu. L'Usuari haurà de mantenir el seu dispositiu mòbil adequadament protegit i amb el nivell de seguretat més alt possible i, en cas de tenir virus o software maliciós, adoptar les mesures necessàries que permetin al més aviat la seva detecció i anul·lació, com també que impedeixin la seva propagació als sistemes de DB. L'Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que pugui patir per operacions bancàries realitzades per tercers no autoritzats que es derivin d'un incompliment de les obligacions indicades en les presents Condicions per part de l'Usuari.

Serà responsabilitat de l'Usuari contractar els serveis de comunicació necessaris per a l'accés des del seu Dispositiu als Serveis i  fer-se càrrec del consum derivat de la utilització dels Serveis.

L'Usuari s'obliga a mantenir actualitzat el Software de conformitat amb la darrera  actualització disponible en l'store; aquesta actualització facilitaràles funcionalitats disponibles a El meu Banc.5.- Aplicació de  les presents Condicions d'Ús.

Aquestes condicions són vinculants des del moment en què l'Usuari procedeix a la descàrrega i ús del Software, accions que impliquen i suposen necessàriament  la seva acceptació tàcita per part de l'Usuari. En cas de disconformitat amb aquestes condicions, l'usuari haurà de procedir a la seva immediata  desinstal·lació.6. Dispositius de geolocalització.

En cas que l'Usuari tingui disponible aquesta funcionalitat en el dispositiu mateix mitjançant GPS i sempre que aquesta estigui activada, el Software facilitarà la relació d'oficines/caixers més propers a la posició del Dispositiu, el detall de l'adreça de cada un d'ells i la ruta que cal seguir en cada cas.

DB assumeix que l'Usuari ha acceptat sense reserves les condicions i limitacions d'ús que el proveïdor dels serveis de geolocalització hagi establert per a l'accés i l'ús d'aquesta funcionalitat, sense que es pugui entendre que DB facilita totalment o parcialment aquest servei, ni que respon del mateix.

En cas que l'Usuari no desitgi mantenir activat el servei de geolocalització haurà de realitzar les accions establertes pel proveïdor d'aquests serveis per a la seva interrupció o finalització.7.- Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

DB té un compromís constant amb la seguretat i la protecció de les dades dels usuaris i clients.

Les dades que l'Usuari pugui facilitar en els formularis disponibles a través del Software seran tractades amb totes les garanties i en ocasió de la seva recollida s'informarà de l'ús i les finalitats als quals Deutsche Bank destinarà aquesta informació.

En qualsevol cas, l'Usuari es podrà adreçar al nostre Servei d'Atenció al Client, a l'adreça electrònica: atención.clientes@db.com per exercir els seus drets d'accés, cancel·lació o oposició, segons estan reconeguts a la normativa actual de protecció de dades.8.-Resolució

L'Usuari podrà resoldre en qualsevol moment les Condicions realitzant la desinstal·lació del Software en el seu Dispositiu.

DB es reserva el dret a retirar o inhabilitar en qualsevol moment el Software objecte de Llicència evitant l'accés als Serveis, en el supòsit de causa que ho justifiqui.

En cas que DB detecti un ús indegut de la llicència per part d'un o més Usuaris, un funcionament incorrecte del Software o, en general, qualsevol tipus d'amenaça que, a títol enunciatiu però no limitatiu, estimi que pugui repercutir en el bon funcionament del Servei o en els Sistemes DB, aquest podrà bloquejar l'accés de Dispositius als Serveis sense avís previ, sense perjudici d'iniciar totes les accions que consideri necessàries per tal de reduir les conseqüències de l'incompliment i/o amenaça i, si escaigués, exigir la responsabilitat de l'Usuari per incompliment d'aquesta Llicència i pels danys i perjudicis resultants, tot això de conformitat amb la normativa aplicable.

En tot cas, la cancel·lació o resolució del Contracte de Serveis de Banca Online entre DB i l'Usuari implicarà implícitament i necessàriament la impossibilitat d'accés a l'operativa de Banca Online mitjançant el Dispositiu.9.- Notificacions.

Qualsevol notificació, petició o comunicació que l'Usuari desitgi realitzar a DB haurà de fer-se arribar a l'adreça següent: db-online@db.com.

Aquestes Condicions podran ser modificades i/o actualitzades, raó per la qual haurà d'accedir regularment a la seva versió més recent per conèixer els canvis realitzats i, en cas de no estar-hi d'acord, procedir a la desinstal·lació del Software.10.- Llei aplicable

Les presents Clàusules es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya i se sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals de Madrid.