Política de protecció de dades

Deutsche Bank Sociedad Anónima Española té un compromís constant amb la confidencialitat, la seguretat i la protecció de les dades dels usuaris i clients.

La informació que l'Usuari pugui facilitar als formularis disponibles mitjançant aquestes pàgines webs, com també aquella altra que puguem recollir durant el curs de la seva navegació per aquestes, serà tractada amb totes les garanties, i en la seva recollida s'informarà de l'ús i les finalitats a les quals Deutsche Bank destinarà aquesta informació.

De la mateixa manera, Deutsche Bank desitja poder facilitar-li informació, ofertes i continguts personalitzats basats en les seves preferències i necessitats, amb la finalitat d'oferir-li un millor servei i mantenir-lo permanentment informat sobre els nostres productes, serveis i promocions especials. Per a això, i tret d'autorització expressa per part seva, tractarem les dades que es generin mitjançant les seves visites i l'ús dels canals digitals de Deutsche Bank (Banca Online, aplicacions per a telèfon mòbil) per a la realització d'anàlisis, assignació i elaboració de perfils i hàbits de consum, analitzant les seves preferències, sol·licituds i consultes, a fi i efecte de posar-nos en contacte amb vostè per oferir-li informació comercial sobre productes i serveis comercialitzats o mitjançats pel Banc que considerem que poden ser del seu interès, per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic.

 

Si vostè va autoritzar els tractament esmentats al paràgraf anterior, però ja no desitja que les seves dades siguin tractades per a aquestes finalitats, li preguem que ens ho indiqui enviant-nos un missatge a l'adreça electrònica: db-online@db.com.

 

Si vostè desitja accedir a la Nota Informativa que descriu el tractament de les seves dades en la seva condició de sol·licitant d'informació mitjançant algun dels formularis dels nostres llocs web i microsites.

Nota Informativa que descriu el tractament de les seves dades en la seva condició de sol·licitant d'informació mitjançant algun dels formularis dels nostres llocs web i microsites.

Tot seguit descrivim el tractament de les seves dades personals i els drets que li assisteixen d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals, i la normativa que el desenvolupa, d'ara endavant, la "normativa de protecció de dades" o "RGPD". El tipus de dades tractades i l'ús de les mateixes podran variar en funció de la relació que mantinguem amb vostè i dels serveis i productes sol·licitats i/o contractats.

El Banc el mantindrà periòdicament informat de les actualitzacions que es realitzin en aquest contingut. Vostè podrà accedir a les actualitzacions de la present Política de Protecció de Dades entrant a la pàgina web del Banc més a baix referida, sota l'epígraf "Política de Protecció de Dades". Així mateix, podrà accedir a la política de cookies a la mateixa pàgina web, sota l'apartat "Cookie Policy"/"Política de Cookies".

 

1. Qui és el responsable del tractament i a qui puc adreçar-me?

L'entitat responsable és:

 • Deutsche Bank S.A. Española
 • Domicili social: Paseo de la Castellana 18, 28046 Madrid
 • http://www.db.com

Adreça d'atenció per a l'exercici dels seus drets:

 • Deutsche Bank S.A. Española
 • Apartat de Correus 416, 08080 Barcelona.
 • Adreça de correu electrònic: proteccionde.datos@db.com
 • Delegat de protecció de dades (DPO): Si així ho sol·licita, la seva reclamació podrà ser derivada internament al DPO un cop presentada davant a l'adreça abans indicada.

 

2. Quines fonts i dades fem servir?

Tractem les dades personals que rebem en el marc de la relació comercial amb els nostres clients.

Entre d'altres, considerem dades personals el tractament de les quals pot ser necessari i/o rellevant, aquelles que es requereixen per a l'inici de la relació amb el titular o Client, o durant el curs d'aquesta, com també per a la concessió, contractació, control i/o seguiment d'un producte/servei específic, a títol enunciatiu, els següents:

(i)         Dades identificatives, familiars i de contacte, com ara nom, adreces/altres dades de contacte (telèfon, adreça electrònica, contactes mantinguts), firma manuscrita, data/lloc de naixement, sexe, nacionalitat, estat civil, nombre de fills i, si escau, representant legal.

(ii)        Situació i activitat professional, com ara tipus de feina, sector, per compte d'altri/propi, etc.

(iii)       Tipus i detall d'habitatge (lloguer/propietat) i situació financera (patrimoni, deutes, solvència, ingressos procedents de treball per compte d'altri, empleat per compte propi/activitat empresarial, despeses...), canvis previsibles en la seva situació financera (p. ex. assoliment de l'edat de jubilació), objectius concrets/principals financers o d'inversió.

(iv)       Informació relativa al coneixement i l'experiència en productes d'inversió (qualificació i perfil d'acord amb la normativa de mercats de serveis d'inversió i mercats d'instruments financers, MIFID), relació/estratègia d'inversió (abast, freqüència, perfil de risc).

(v)        informació i risc de solvència i crèdit, tenint en compte les dades disponibles a sistemes comuns d'informació creditícia com ara ASNEF i EXPERIAN, la CIR del Banc d'Espanya o fonts de verificació d'informació econòmica.

(vi)       Dades comercials. Dades derivades de la proposta o contractació de productes i serveis, com ara moviments i transaccions, propensió a noves contractacions, cookies i anàlisi de visites i ús de canals remots del Banc, xarxes socials i productes/serveis consultats.

(vii)      Informació derivada del registre i gravació de converses telefòniques i comunicacions amb el Banc, com a conseqüència de controls interns de qualitat realitzats en telèfons d'atenció a clients i de l'obligació de manteniment d'aquests registres (normativa de mercats d'instruments financers MIFID), sempre que el canal i mitjà utilitzat (comercial o similar) estigui subjecte a aquesta mesura.

(viii)     Altres dades contingudes a la documentació aportada al Banc o obtinguda com a conseqüència de la relació amb el Banc, com ara document identificatiu -DNI, passaport o d'altres-, nòmines, escriptures notarials, tant en suport físic com electrònic i, en general, documentació i informació del contacte mantingut amb el client per diferents mitjans, incloses campanyes de màrqueting.

 

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades (objecte del tractament) i sobre quina base jurídica?

Les dades personals esmentades anteriorment es tracten de conformitat amb les disposicions de l'RGPD, sobre la base legal que assenyalem tot seguit:

a. En el marc de la sol·licitud d'informació sobre un servei o producte o compliment d'obligacions contractuals -Art. 6.1 b) RGPD-

El tractament de les dades personals es duu a terme a fi i efecte de gestionar la sol·licitud rebuda i / o mantenir la relació del banc amb el titular.

Aquests tractaments poden incloure anàlisis de necessitats, assessorament o gestió i execució de transaccions.

b. Justificació d'un interès legítim -Art. 6.1. f) RGPD-

En cas necessari, tractem les seves dades personals per satisfer interessos legítims nostres o de tercers. Exemples:

 • Consulta i intercanvi de dades amb sistemes d'informació creditícia per determinar els riscos de solvència i d'impagament, la valoració del risc i l'anàlisi experta mitjançant scorings i tècniques automàtiques similars en el marc de l'avaluació d'operacions i la concessió de crèdits i perfils de risc.
 • Anàlisi de les necessitats del client, hàbits de consum i preferències, inclosa la segmentació i el perfilat de clients i el càlcul de probabilitats de contractació.

 • Publicitat i estudis de mercat i opinió per diferents mitjans, sempre que no hagin expressat la seva oposició a l'ús de les seves dades en aquest sentit i es refereixin a productes financers o comercialitzats pel Banc.
 • Exercici de drets legals i defensa en litigis.
 • Seguretat del Banc, de la xarxa, de les infraestructures i dels sistemes tecnològics.

c. Per imperatiu legal o en benefici de l'interès públic -Art. 6.1 c) i e) RGPD-

Com a entitat financera, el Banc està subjecte a diverses obligacions legals (p. ex. normativa bancària, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, normativa de valors, de serveis d'inversió i mercats d'instruments financers, llei tributària), com també a normes de supervisió de diferent mena.

De la mateixa manera, tractem dades amb la mateixa base legal en els següents supòsits: anàlisi de solvència i crèdit, verificació d'identitat, prevenció del blanqueig de capitals, compliment d'obligacions de control fiscal i avaluació i gestió de riscos al Banc i al Grup Deutsche Bank.

En el supòsit de productes d'inversió i instruments financers, el Banc està obligat a valorar el seu perfil d'inversió per assessorar-lo i recomanar-li el tipus de productes adients a aquest perfil, com també a mantenir registres de les comunicacions i converses telefòniques mantingudes amb el Client i els correus electrònics intercanviats, com a part del deure de diligència deguda i compliment en aquesta matèria. Aquesta informació pot ser requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i els tribunals.

 

4. Qui rep les meves dades?

Dins del Banc, tenen accés a les seves dades aquells departaments que les necessiten per complir les nostres obligacions contractuals i legals. Els nostres proveïdors de serveis i agents financers poden accedir a les dades amb aquestes mateixes finalitats, amb les degudes garanties en matèria de protecció de dades.

A més, podem facilitar informació sobre vostè quan així ho requereixin les disposicions legals, o es derivi d'aquestes, quan així ho exigeixi la relació contractual que tenim amb vostè, quan hagi prestat el seu consentiment o quan existeixi un interès legítim.

 

5. Quant de temps romandran emmagatzemades les meves dades?

Tractem i emmagatzemem les seves dades personals en la mesura que és necessari per a atendre la seva sol·licitud i mantenir la nostra relació comercial.

Un cop atesa la seva sol·licitud i / o finalitzada la relació amb el Banc, i no havent-hi cap reclamació o quantia pendent d'abonament per part seva, les dades seran conservades bloquejades, en tant no hagin prescrit les accions legals que les parts poguessin interposar-se, derivats dels serveis i productes contractats, o les responsabilitats exigibles en virtut d'aquests, i en tant no transcorrin els períodes de conservació establerts a la normativa aplicable, que poden variar segons el cas.

Un cop transcorregut aquest període, les dades podran ser esborrades o bé mantingudes de forma anònima, és a dir, sense possibilitat d'identificar la persona a la qual es refereixen, per al seu ús amb finalitats estadístiques i d'anàlisi interna.

 

6. De quins drets disposo en matèria de protecció de dades?

Qualsevol persona té dret d'accés a la informació que li concerneix conforme a l'art. 15 de l'RGPD, de rectificació conforme a l'art, 16 de l'RGPD, d'eliminació conforme a l'art. 17 de l'RGPD, de restricció del tractament conforme a l'art. 18 de l'RGPD, d'oposició conforme a l'art. 21 de l'RGPD, com també a la portabilitat de dades conforme a l'art. 20 de l'RGPD. Tot això en els supòsits i de la forma i manera recollida a la normativa de protecció de dades. De la mateixa manera, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control en matèria de protecció de dades (art. 77 de l'RGPD).

Vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals. Aquesta opció és igualment aplicable en cas de consentiment atorgat prèviament a l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, és a dir, abans del 25 de maig de 2018. Tingui en compte que la revocació i l'oposició no tenen caràcter retroactiu. Els tractaments que s'haguessin produït abans de la revocació o oposició no es veuran afectats.

En concret, Vostè pot oposar-se a qualsevol moment al fet que tractem les seves dades per analitzar les seves necessitats, hàbits i preferències, perfilat i càlcul de probabilitats de contractació i al fet que li enviem publicitat tal com li hem informat a l'apartat 3. b.

El sol·licitant haurà d'aportar un document que l'identifiqui (còpia de DNI, passaport, NIE, etc.) i adreçar-se al Banc mitjançant els canals habilitats a l'efecte:

(i)         Per escrit, mitjançant sol·licitud adreçada a Deutsche Bank, S.A. Española, Apartat de Correus 416, 08080 Barcelona.

(ii)        mitjançant correu electrònic, a través de l'adreça electrònica següent: proteccionde.datos@db.com

(iii)       mitjançant formulari enviat a través de la pàgina web http://www.db.com

 

7. Tinc l'obligació de facilitar informació?

Dins del marc de la nostra relació comercial ha de facilitar-nos aquelles dades personals que siguin necessàries per establir i implementar una relació comercial i per al compliment de les obligacions contractuals derivades d'aquesta, o a la recopilació de les quals estiguem obligats per llei. Sense aquestes dades ens veurem obligats en general a rebutjar la celebració del contracte o l'execució de l'ordre, o no podrem continuar executant el contracte existent i, en el seu cas, ens veurem obligats a donar-lo per finalitzat.

En especial, d'acord amb les disposicions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, prèviament a l'inici de la relació comercial estem obligats a identificar-lo, per exemple, a través del seu document nacional d'identitat i a recopilar i emmagatzemar el seu nom i cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat, com també el seu domicili. Per poder continuar complint aquesta obligació legal ens haurà de facilitar, de conformitat amb la normativa esmentada, la informació i documentació necessària, i ens haurà de comunicar, sense demora, els possibles canvis que sorgeixin en el transcurs de la relació comercial. En cas que no ens faciliti la informació i documentació necessària, no podrem establir o continuar la relació comercial que desitgi establir amb nosaltres.

 

Si vostè és client i desitja accedir a la Nota Informativa de Protecció de Dades que descriu el tractament de les seves dades en la seva condició de client.

Nota Informativa de Protecció de Dades que descriu el tractament de les seves dades en la seva condició de client

Tot seguit descrivim el tractament de les seves dades personals i els drets que li assisteixen d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals, i la normativa que el desenvolupa, d'ara endavant, la “normativa de protecció de dades†o “RGPD†. El tipus de dades tractades i l'ús de les mateixes podran variar en funció de la relació que mantinguem amb vostè i dels serveis i productes sol·licitats i/o contractats.

Li preguem que faciliti aquesta informació a aquelles persones que actualment o en el futur ostentin poders de representació, com també als beneficiaris econòmics (titular real/beneficiari final) o a d'altres tercers que, derivades dels serveis i productes i la relació que manté amb el Banc vostè ens ha proporcionat i, per tant, són objecte de tractament. Entre elles, per exemple, beneficiaris autoritzats a operar en contractes o en canals a distància, apoderats o garants.

El Banc el mantindrà periòdicament informat de les actualitzacions que es realitzin en aquest contingut. Vostè podrà accedir a les actualitzacions de la present Política de Protecció de Dades entrant a la pàgina web del Banc més a baix referida, sota l'epígraf “Política de Protecció de Dades†. Així mateix, podrà accedir a la política de cookies a la mateixa pàgina web, sota l'apartat “Cookie Policy†/“Política  de Cookies†.

 

1. Qui és el responsable del tractament i a qui puc adreçar-me?


L'entitat responsable és:

Deutsche Bank S.A. Espanyola

Domicili social: Paseo de la Castellana 18, 28046 Madrid

http://www.db.com

Adreça d'atenció per a l'exercici dels seus drets:

Deutsche Bank S.A. Espanyola

Apartat de Correus 416, 08080 Barcelona

Adreça de correu electrònic: proteccionde.datos@db.com

Delegat de protecció de dades (DPO): Si així ho sol·licita, la seva reclamació podrà ser derivada internament al DPO un cop presentada a l'adreça abans indicada.

 

2. Quines fonts i dades fem servir?


Tractem les dades personals que rebem en el marc de la relació comercial amb els nostres clients. A més de les dades aportades per vostè, sempre que resulti necessari per a la prestació del nostre servei, tractarem dades rebudes d'altres empreses del grup Deutsche Bank -consultables a la pàgina web abans referenciada-, o de tercers -per ex. en cas d'execució d'ordres o transferències, consulta a sistemes d'informació creditícia com ara ASNEF i EXPERIAN, contractes comercialitzats pel Banc, però en la gestió dels quals participi un tercer, com és el cas d'Assegurances o de Fons d'Inversió o de Pensions.

D'altra banda, podem tractar  dades obtingudes de fonts públicament accessibles (registres de la propietat, registres mercantils i d'associacions, premsa, mitjans de comunicació o Internet) i d'autoritats i Organismes Públics, com ara la Tresoreria General de la Seguretat Social, per a la comprovació de la font d'ingressos del titular, tal com estableix la normativa vigent, o el fitxer CIR del Banc d'Espanya en cas de riscos de solvència del titular, i/o l'organisme que ostenti a escala europea aquestes mateixes funcions, i sempre que estiguem legítimament autoritzats.

Entre d'altres, considerem dades personals el tractament de les quals pot ser necessari i/o rellevant, aquelles que es requereixen per a l'inici de la relació amb el titular o Client, o durant el curs d'aquesta, com també per a la concessió, contractació, control i/o seguiment d'un producte/servei específic, a títol enunciatiu, els següents:

(i)        Dades identificatives, familiars i de contacte, com ara nom, adreces/altres dades de contacte (telèfon, adreça electrònica, contactes mantinguts), firma manuscrita, data/lloc de naixement, sexe, nacionalitat, estat civil, nombre de fills i, si escau, representant legal.

(ii)       Situació i activitat professional, com ara tipus de feina, sector, per compte d'altri/propi, etc.

(iii)      Tipus i detall d'habitatge (lloguer/propietat) i situació financera (patrimoni, deutes, solvència, ingressos procedents de treball per compte d'altri, empleat per compte propi/activitat empresarial, despeses...), canvis previsibles en la seva situació financera (p. ex. assoliment de l'edat de jubilació), objectius concrets/principals financers o d'inversió.

(iv)     Informació relativa al coneixement i l'experiència en productes d'inversió (qualificació i perfil d'acord amb la normativa de mercats de serveis d'inversió i mercats d'instruments financers, MIFID), relació/estratègia d'inversió (abast, freqüència, perfil de risc).

(v)      Informació i risc de solvència i crèdit, tenint en compte les dades disponibles a sistemes comuns d'informació creditícia com ara ASNEF i EXPERIAN, la CIR del Banc d'Espanya o fonts de verificació d'informació econòmica.

(vi)     Informació fiscal, com ara domicili/residència i qualificació del titular a l'efecte de la normativa fiscal, com ara FATCA, relativa a l'assistència mútua entre els EUA i Espanya, o CRS, d'assistència mútua internacional OCDE, i perfil assignat.

(vii)    Informació derivada del compliment del deure de diligència deguda o d'altres obligacions establertes a o com a conseqüència de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, com ara l'origen lícit dels fons, la identificació de la condició de persona de l'entorn polític o propparent, o de beneficiari real o final, com també qualsevol altra informació rellevant a l'efecte de valorar una situació, operació o titularitat i el seu risc associat en aquesta matèria.

(viii)   Dades d'identificació i autenticació als sistemes del Banc, com ara claus i coordenades en Banca remota, signatura digital i/o electrònica i, si escau, dades biomètriques.

(ix)     Dades comercials. Dades derivades de la proposta o contractació de productes i serveis, com ara moviments i transaccions, propensió a noves contractacions, cookies i anàlisi de visites i ús de canals remots del Banc, xarxes socials i productes/serveis consultats.

(x)      Informació derivada del registre i l'enregistrament de converses telefòniques i comunicacions amb el Banc, com a conseqüència de l'obligació de manteniment d'aquests registres (normativa de mercats d'instruments financers MIFID), sempre que el canal i et mitjà utilitzats (comercial o similar) estiguin subjectes a aquesta mesura.

(xi)     Altres dades contingudes a la documentació aportada al Banc o obtinguda com a conseqüència de la relació amb el Banc, com ara document identificatiu -DNI, passaport o d'altres-, nòmines, escriptures notarials, tant en suport físic com electrònic i, en general, documentació i informació del contacte mantingut amb el client per diferents mitjans, incloses campanyes de màrqueting.

 

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades (objecte del tractament) i sobre quina base jurídica?


Les dades personals esmentades anteriorment es tracten de conformitat amb les disposicions de l'RGPD, sobre la base legal que assenyalem tot seguit:

 

a. En el marc de l'execució o compliment d'obligacions contractuals -Art. 6.1 b) RGPD-

El tractament de les dades personals es duu a terme a fi i efecte de mantenir la relació del Banc amb el titular, realitzar operacions bancàries i prestar serveis financers, contractar i executar transaccions i ordres, dins del marc del compliment dels contractes amb els nostres clients o per a l'execució de mesures precontractuals necessàries o a petició de l'interessat, inclosos el control i el manteniment de les mesures esmentades.

Sobre aquesta mateixa base, el Banc, per ell mateix o mitjançant tercers, realitza la gestió i reclamació de descoberts i altres impagaments, utilitzant per a això els mitjans de què disposi per reclamar i obtenir de l'obligat les quantitats pendents d'abonament. A aquest efecte, contactarà amb ell pels mitjans que consideri pertinents, i amb la informació de contacte que hagi obtingut del seu titular o d'un tercer.

Aquests tractaments poden incloure anàlisis de necessitats, assessorament o gestió i execució de transaccions. Pot trobar més informació a la documentació contractual i a les condicions comercials corresponents.

 

b. Justificació d'un interès legítim -Art. 6.1. f) RGPD-

En cas necessari, tractem les seves dades personals per satisfer interessos legítims nostres o de tercers. Exemples:

· Consulta i intercanvi de dades amb sistemes d'informació creditícia per determinar els riscos de solvència i d'impagament, la valoració del risc i l'anàlisi experta mitjançant scorings i tècniques automàtiques similars en el marc de l'avaluació d'operacions i la concessió de crèdits i perfils de risc.

· Anàlisi de les necessitats del client, hàbits de consum i preferències, inclosa la segmentació i el perfilat de clients i el càlcul de probabilitats de contractació.

· Publicitat i estudis de mercat i opinió per diferents mitjans, sempre que no hagin expressat la seva oposició a l'ús de les seves dades en aquest sentit.

· Exercici de drets legals i defensa en litigis.

· Seguretat del Banc, de la xarxa, de les infraestructures i dels sistemes tecnològics.

· Prevenció, gestió i resposta al frau i delictes, com ara blanqueig de capitals o altres a operatives en remot (Banca Online o ús i transaccions amb targetes de dèbit o crèdit).

· Control de riscos regulatoris, operatius o de crèdit al Grup Deutsche Bank.

· Gestió administrativa interna a escala del Grup Deutsche Bank

 

c. Consentiment -Art. 6.1a) RGPD-

Sempre que ens hagi donat el seu consentiment, realitzarem els tractaments addicionals dels quals va ser informat i que vostè va autoritzar. Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment. Això és igualment aplicable en cas de consentiment atorgat abans de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, és a dir, abans del 25 de maig de 2018. Tingui en compte que l'oposició a un determinat tractament i la revocació del consentiment no tenen caràcter retroactiu. Pot obtenir en qualsevol moment informació de les autoritzacions que ens ha atorgat per als diferents tractaments de conformitat amb l'apartat 9.

A l'apartat 11 podrà donar la seva autorització al tractament de les seves dades per part del Banc amb les següents finalitats:

(i)      Enviar-li comunicacions comercials relatives a productes i serveis no financers o d'altres empreses alienes al Grup DB, tant en paper com per mitjans electrònics, telemàtics i/o mitjançant contacte telefònic.

(ii)     Enviar-li comunicacions comercials relatives a productes i serveis no financers que el Banc pogués comercialitzar, tant en paper com per mitjans electrònics, telemàtics i/o mitjançant contacte telefònic.

(iii)    Analitzar els seus hàbits de consum i preferències partint d'informació i moviments transaccionals d'antiguitat superior a dos anys, inclosa la segmentació i el perfilat de clients i el càlcul de probabilitats de contractació, de manera que el Banc pot detectar les necessitats del client i orientar la seva oferta en funció d'aquestes,

 

d. Per imperatiu legal o en benefici de l'interès públic -Art. 6.1 c) y e) RGPD-

Com a entitat financera, el Banc està subjecte a diverses obligacions legals (p. ex. normativa bancària, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, normativa de valors, de serveis d'inversió i mercats d'instruments financers, llei tributària), com també a normes de supervisió de diferent mena.

De la mateixa manera, tractem dades amb la mateixa base legal en els següents supòsits: anàlisi de solvència i crèdit, verificació d'identitat, prevenció del blanqueig de capitals, compliment d'obligacions de control fiscal i avaluació i gestió de riscos al Banc i al Grup Deutsche Bank.

En el supòsit de productes d'inversió i instruments financers, el Banc està obligat a valorar el seu perfil d'inversió per assessorar-lo i recomanar-li el tipus de productes adients a aquest perfil, com també a mantenir registres de les comunicacions i converses telefòniques mantingudes amb el Client i els correus electrònics intercanviats, com a part del deure de diligència deguda i compliment en aquesta matèria. Aquesta informació pot ser requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i els tribunals.

 

4. Decisions automatitzades


Per justificar i executar la relació comercial, i d'acord amb l'art. 22 del RGPD, generalment no utilitzem processos de presa de decisions totalment automatitzats. En cas que fem servir puntualment aquest procediment, vostè té dret a obtenir la intervenció humana en la presa de decisió. En el supòsit de sol·licitud d'una operació de risc, i dins dels límits internament assenyalats, el sistema pot automàticament concedir una operació, si bé aquestes decisions són objecte de revisió de manera aleatòria i periòdica.

 

5. Es duu a terme la determinació del perfil?


Tractem les seves dades a fi i efecte de valorar determinats aspectes (determinació de perfil). Així, per exemple, utilitzem la determinació de perfil (Profiling) en els casos següents:

· Per imperatiu legal estem obligats a actuar contra el blanqueig de capitals i el frau. En aquest cas es duen a terme també avaluacions de dades (entre d'altres, a les operacions de pagaments). Aquestes mesures serveixen així mateix per a la seva seguretat.

· Per poder informar-lo i assessorar-lo activament sobre els nostres productes, utilitzem instruments d'avaluació. En el supòsit de productes d'inversió i instruments financers, el Banc està obligat a valorar el seu perfil d'inversió per assessorar-lo i recomanar-li el tipus de productes adients a aquest perfil. De la mateixa manera, utilitzem perfils que ens permeten una comunicació i una publicitat orientada a la demanda, inclosos estudis de mercat i opinió.

· En el marc del compliment de la normativa fiscal, utilitzem perfils (qualificació) a l'efecte de valorar l'impacte de les obligacions derivades de la normativa FATCA i CRS en el Client.

· En el marc de l'avaluació de la seva capacitat creditícia utilitzem el sistema d'scoring. Per a això es calcula la probabilitat que un Client compleixi les seves obligacions de pagament conforme al contracte. Així, per exemple, el càlcul pot tenir en compte el nivell d'ingressos, les despeses, els deutes pendents, la situació professional i familiar, les experiències de relacions comercials anteriors al Banc, la situació de crèdits anteriors, com també la informació de sistemes d'informació creditícia. L'scoring fa referència a un procediment matemàtic estadístic reconegut, provat i periòdicament revisat. Els valors de qualificació calculats ens ajuden a la presa de decisions i s'inclouen en la gestió de riscos en curs. En el supòsit que la decisió sigui automatitzada en la seva totalitat, vostè té dret a obtenir la intervenció humana en la mateixa.

 

6. Qui rep les meves dades?


Dins del Banc, tenen accés a les seves dades aquells departaments que les necessiten per complir les nostres obligacions contractuals i legals. Els nostres proveïdors de serveis i agents financers poden accedir a les dades amb aquestes mateixes finalitats, amb les degudes garanties en matèria de protecció de dades.

A més, podem facilitar informació sobre vostè quan així ho requereixin les disposicions legals, o es derivi d'aquestes, quan així ho exigeixi la relació contractual que tenim amb vostè, quan hagi prestat el seu consentiment o quan existeixi un interès legítim.

Sobre aquesta base, els destinataris de dades personals podran ser, per exemple:

 

· Organismes públics, institucions i supervisors, com ara el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu, la Comissió Nacional del Mercat de Valors o la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

El Banc està obligat a comunicar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya qualsevol operació que comporti un risc per a l'entitat. De la mateixa manera, està obligat a comunicar a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) qualsevol indici o sospita d'operació en l'àmbit de la lluita i la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, com també a informar l'esmentada Comissió de l'obertura, cancel·lació i titularitat de comptes corrents, d'estalvi, de valors o dipòsits a termini, comunicant les dades identificatives dels seus titulars, representants i autoritzats de qualsevol tipus, o qualsevol persona amb poder de disposició, a través del Fitxer de Titularitats Financeres, amb la finalitat que la informació recollida quedi a disposició dels organismes judicials en cas d'investigacions relacionades amb el blanqueig de capitals.

Per part seva, el Banc està obligat a comunicar a l'Administració Tributària espanyola dades relatives als titulars sobre els quals existeixin indicis de ser titulars subjectes reportables a administracions tributàries d'altres països de conformitat amb els acords internacionals i la normativa fiscal aplicable (Conveni FATCA amb els Estats Units d'Amèrica o normativa CRS a l'OCDE)

· Empreses que integren el Grup Deutsche Bank i casa matriu, en el marc del compliment de la normativa financera i de riscos relativa a grups d'empreses consolidables i de realització d'estudis de rendibilitat global per client, estudi, valoració, seguiment, control i recuperació de riscos, prevenció del blanqueig de capitals i frau i per a finalitats administratives internes a nivell de Grup.

— Altres institucions de crèdit i de serveis financers, institucions similars i responsables del tractament als quals transferim dades personals per a l'execució de la relació contractual amb vostè o la prestació de beneficis complementaris i/o derivats del producte o servei contractat, com ara descomptes o assegurances associades a targetes o comptes corrents, o la gestió de valoració d'un actiu per a la concessió d'un risc associat al mateix, tot això d'acord amb la informació facilitada al titular. En particular, l'Entitat Asseguradora, en cas de contractació d'una assegurança, entitat Gestora de Pla de Pensions o Fons d'Inversió; entitats financeres adscrites al sistema d'intercanvi d'informació interbancària (SWIFT), entitats del mateix sector o amb la mateixa obligació legal en relació amb la prevenció del frau i el blanqueig de capitals.

· En cas de sol·licitud de traspàs de fons d'inversió, el Banc comunicarà les dades relatives al seu fons o societat d'inversió a l'entitat de destinació, la qual sol·licitarà la mobilització del seu saldo de drets econòmics o consolidats.

· En cas de transferències dineràries, les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, com també els sistemes de pagament i els prestadors de serveis tecnològics relacionats als quals es transmetin les seves dades per tal de dur a terme la transacció, poden estar obligats per la legislació de l'Estat en què operin, o per Acords conclosos per aquest, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats i els organismes oficials d'altres països, ubicats tant dins com fora de la Unió Europea, dins del marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals.

· El Banc, a més, en cas d'impagament, comunicarà les dades relatives al deute del qual el titular hagi de respondre a fitxers d'incompliment d'obligacions dineràries i solvència patrimonial i crèdit amb els quals mantingui acords (ASNEF, EXPERIAN i similars).

· En el supòsit d'investigacions, denúncies i procediments, l'Administració, l'organisme públic, el jutjat, el tribunal i les forces i cossos de seguretat responsables de la gestió de l'assumpte i, internament, aquelles àrees o departaments del Grup Deutsche Bank que col·laborin en la recuperació d'informació, aclariment, valoració i comunicació dels fets a l'organisme respectiu.

 

7. Quines dades es transmetran a tercers països o a organitzacions internacionals?


La transmissió de dades a països fora de la UE (els denominats tercers països) només tindrà lloc si aquesta és necessària per a l'execució de les seves ordres (p. ex. ordres de pagament i de valors), si es requereix per llei (p. ex. obligacions d'informació fiscal), si ens ha donat la seva autorització en aquest sentit o en el marc del tractament de dades com a prestadors de serveis. En cas de recórrer a proveïdors de serveis de tercers països, aquests estaran obligats a complir instruccions escrites en aquesta matèria mitjançant la subscripció d'un acord que garanteixi el compliment del nivell de protecció de dades aplicable a Europa, amb les clàusules contractuals estàndard establertes a la UE.

 

8. Quant de temps romandran emmagatzemades les meves dades?


Tractem i emmagatzemem les seves dades personals en la mesura que és necessari per al compliment de les nostres obligacions contractuals i legals. En aquest sentit cal tenir en compte que la nostra relació comercial és una obligació continuada a llarg termini.

Un cop cancel·lats tots els contractes i, en general, la relació amb el Banc, i no havent-hi cap reclamació o quantia pendent d'abonament per part seva, les dades seran conservades bloquejades, en tant no hagin prescrit les accions legals que les parts poguessin interposar-se, derivats dels serveis i productes contractats, o les responsabilitats exigibles en virtut d'aquests, i en tant no transcorrin els períodes de conservació establerts a la normativa aplicable, que poden variar segons el cas.

Un cop transcorregut aquest període, les dades podran ser esborrades o bé mantingudes anonimitzades, és a dir, sense possibilitat d'identificar la persona a la qual es refereixen, per al seu ús amb finalitats estadístiques i d'anàlisi interna.

 

9. De quins drets disposo en matèria de protecció de dades?


Qualsevol persona té dret d'accés a la informació que li concerneix conforme a l'art. 15 de l'RGPD, de rectificació conforme a l'art, 16 de l'RGPD, d'eliminació conforme a l'art. 17 de l'RGPD, de restricció del tractament conforme a l'art. 18 de l'RGPD, d'oposició conforme a l'art. 21 de l'RGPD, com també a la portabilitat de dades conforme a l'art. 20 de l'RGPD. Tot això en els supòsits i de la forma i manera recollida a la normativa de protecció de dades. De la mateixa manera, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control en matèria de protecció de dades (art. 77 de l'RGPD).

Vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals. Aquesta opció és igualment aplicable en cas de consentiment atorgat prèviament a l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, és a dir, abans del 25 de maig de 2018. Tingui en compte que la revocació i l'oposició no tenen caràcter retroactiu. Els tractaments que s'haguessin produït abans de la revocació o oposició no es veuran afectats.

Més concretament, vostè es pot oposar en qualsevol moment al fet que tractem les seves dades per analitzar les seves necessitats, hàbits i preferències, perfilat i càlcul de probabilitats de contractació i a que li enviem publicitat, segons li hem comunicat a l'apartat 3. b.

El sol·licitant haurà d'aportar un document que l'identifiqui (còpia de DNI, passaport, NIE, etc.) i adreçar-se al Banc mitjançant els canals habilitats a l'efecte:

 

i.       Per escrit, mitjançant sol·licitud adreçada a Deutsche Bank, S.A. Española, Apartat de Correus 416, 08080 Barcelona.

ii.       Mitjançant correu electrònic, a través de l'adreça electrònica següent: proteccionde.datos@db.com

iii.       Mitjançant formulari enviat a través de la pàgina web www.db.com/spain/

 

Tingui en compte que, en productes com ara les assegurances, el responsable de l'esmentada informació i del seu tractament és la companyia d'assegurances, segons ho recull la documentació del producte en qüestió i, per tant, haurà d'adreçar-se a aquesta per a l'exercici dels seus drets.

 

10. Tinc l'obligació de facilitar informació?


Dins del marc de la nostra relació comercial ha de facilitar-nos aquelles dades personals que siguin necessàries per establir i implementar una relació comercial i per al compliment de les obligacions contractuals derivades d'aquesta, o a la recopilació de les quals estiguem obligats per llei. Sense aquestes dades ens veurem obligats en general a rebutjar la celebració del contracte o l'execució de l'ordre, o no podrem continuar executant el contracte existent i, en el seu cas, ens veurem obligats a donar-lo per finalitzat.

En especial, d'acord amb les disposicions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, prèviament a l'inici de la relació comercial estem obligats a identificar-lo, per exemple, a través del seu document nacional d'identitat i a recopilar i emmagatzemar el seu nom i cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat, com també el seu domicili. Per poder continuar complint aquesta obligació legal ens haurà de facilitar, de conformitat amb la normativa esmentada, la informació i documentació necessària, i ens haurà de comunicar, sense demora, els possibles canvis que sorgeixin en el transcurs de la relació comercial. En cas que no ens faciliti la informació i documentació necessària, no podrem establir o continuar la relació comercial que desitgi establir amb nosaltres.

 

Si vostè és un representant, apoderat o autoritzat d'un client i desitja accedir a la Nota Informativa de Protecció de Dades que descriu el tractament de dades que realitzem.

Nota Informativa de Protecció de Dades que descriu el tractament de dades que realitzem al representant, apoderat o autoritzat d'un client.

Tot seguit descrivim el tractament de les seves dades personals i els drets que li assisteixen d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals, i la normativa que el desenvolupa, d'ara endavant, la "normativa de protecció de dades" o "RGPD". El tipus de dades tractades i l'ús de les mateixes podran variar en funció de la relació que mantinguem amb el titular/client que és apoderat, representant o autoritzat i dels serveis i productes sol·licitats i/o contractats.

Li preguem que faciliti aquesta informació a aquelles persones que actualment o en el futur ostentin poders de representació, com també als beneficiaris econòmics (titular real/beneficiari final) o a d'altres tercers que, derivades dels serveis i productes i la relació que manté amb el Banc vostè ens ha proporcionat i, per tant, són objecte de tractament. Entre elles, per exemple, beneficiaris autoritzats a operar en contractes o en canals a distància, apoderats o garants.

El Banc el mantindrà periòdicament informat de les actualitzacions que es realitzin en aquest contingut. Vostè podrà accedir a les actualitzacions de la present Política de Protecció de Dades entrant a la pàgina web del Banc més a baix referida, sota l'epígraf "Política de Protecció de Dades". Així mateix, podrà accedir a la política de cookies a la mateixa pàgina web, sota l'apartat "Cookie Policy"/"Política de Cookies".

 

1. Qui és el responsable del tractament i a qui puc adreçar-me?

L'entitat responsable és:

 • Deutsche Bank S.A. Española
 • Domicili social: Paseo de la Castellana 18, 28046 Madrid
 • http://www.db.com

Adreça d'atenció per a l'exercici dels seus drets:

 • Deutsche Bank S.A. Española
 • Apartat de Correus 416, 08080 Barcelona.
 • Adreça de correu electrònic: proteccionde.datos@db.com
 • Delegat de protecció de dades (DPO): Si així ho sol·licita, la seva reclamació podrà ser derivada internament al DPO un cop presentada a l'adreça abans indicada.

 

2. Quines fonts i dades fem servir?

Tractem les dades personals que rebem de vostè en qualitat de representant/apoderat/autoritzat d'un titular/Client. A més de les dades aportades per vostè, podem tractar dades obtingudes de fonts públicament accessibles (registres de la propietat, registres mercantils i d'associacions, premsa, mitjans de comunicació o Internet).

Entre d'altres, considerem dades personals el tractament de les quals pot ser necessari i/o rellevant del representant/apoderat, aquells que es requereixen per a la gestió de la relació comercial amb l'empresa que representa o es troba apoderat:

(i)        Dades identificatives, familiars i de contacte, com ara nom, adreces/altres dades de contacte (telèfon, adreça electrònica, contactes mantinguts), firma manuscrita, data/lloc de naixement, sexe, nacionalitat, estat civil, nombre de fills i, si escau, representant legal.

(ii)       Situació i activitat professional, com ara tipus de feina, sector, per compte d'altri/propi, etc.

(iii)      Informació relativa al coneixement i l'experiència en productes d'inversió (qualificació i perfil d'acord amb la normativa de mercats de serveis d'inversió i mercats d'instruments financers, MIFID), relació/estratègia d'inversió (abast, freqüència, perfil de risc).

(iv)     Informació fiscal, com ara domicili/residència i qualificació del titular a l'efecte de la normativa fiscal, com ara FATCA, relativa a l'assistència mútua entre els EUA i Espanya, o CRS, d'assistència mútua internacional OCDE, i perfil assignat.

(v)      Informació derivada del compliment del deure de diligència deguda o d'altres obligacions establertes a o com a conseqüència de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, com ara l'origen lícit dels fons, la identificació de la condició de persona de l'entorn polític o propparent, o de beneficiari real o final, com també qualsevol altra informació rellevant a l'efecte de valorar una situació, operació o titularitat i el seu risc associat en aquesta matèria.

(vi)     Dades d'identificació i autenticació als sistemes del Banc, com ara claus i coordenades en Banca remota, signatura digital i/o electrònica i, si escau, dades biomètriques.

(vii)    Informació derivada del registre i l'enregistrament de converses telefòniques i comunicacions amb el Banc, com a conseqüència de l'obligació de manteniment d'aquests registres (normativa de mercats d'instruments financers MIFID), sempre que el canal i et mitjà utilitzats (comercial o similar) estiguin subjectes a aquesta mesura.

(viii)   Altres dades contingudes a la documentació aportada al Banc o obtinguda com a conseqüència de la relació amb el Banc, com ara document identificatiu -DNI, passaport o d'altres-, nòmines, escriptures notarials, tant en suport físic com electrònic i, en general, documentació i informació del contacte mantingut amb el client per diferents mitjans, incloses campanyes de màrqueting.

 

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades (objecte del tractament) i sobre quina base jurídica?

Les dades personals esmentades anteriorment es tracten de conformitat amb les disposicions de l'RGPD, sobre la base legal que assenyalem tot seguit:

a. En el marc de l'execució o compliment d'obligacions contractuals -Art. 6.1 b) RGPD-

El tractament de les dades personals es duu a terme a fi i efecte de mantenir la relació del titular/client del que Vè. És apoderat / representant / autoritzat, realitzar operacions bancàries i prestar serveis financers, contractar i executar transaccions i ordres, dins del marc del compliment dels contractes amb els nostres clients o per a l'execució de mesures precontractuals necessàries o a petició de l'interessat, inclosos el control i el manteniment de les mesures esmentades.

Sobre aquesta mateixa base, el Banc, per ell mateix o mitjançant tercers, realitza la gestió i reclamació de descoberts i altres impagaments, utilitzant per a això els mitjans de què disposi per reclamar i obtenir de l'obligat les quantitats pendents d'abonament. A aquest efecte, contactarà amb ell pels mitjans que consideri pertinents, i amb la informació de contacte que hagi obtingut del seu titular o d'un tercer.

b. Justificació d'un interès legítim -Art. 6.1. f) RGPD-

En cas necessari, tractem les seves dades personals per satisfer interessos legítims nostres o de tercers. Exemples:

 • Exercici de drets legals i defensa en litigis.
 • Seguretat del Banc, de la xarxa, de les infraestructures i dels sistemes tecnològics.
 • Prevenció, gestió i resposta al frau i delictes, com ara blanqueig de capitals o altres a operatives en remot (Banca Online o ús i transaccions amb targetes de dèbit o crèdit).
 • Control de riscos regulatoris, operatius o de crèdit al Grup Deutsche Bank.
 • Gestió administrativa interna a escala del Grup Deutsche Bank.

c. Consentiment -Art. 6.1a) RGPD-

Sempre que ens hagi donat el seu consentiment, realitzarem els tractaments addicionals que li van ser informats i als quals vostè va consentir. Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment. Això és igualment aplicable en cas de consentiment atorgat abans de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, és a dir, abans del 25 de maig de 2018. Tingui en compte que l'oposició a un determinat tractament i la revocació del consentiment no tenen caràcter retroactiu. Pot obtenir en qualsevol moment informació de les autoritzacions que ens ha atorgat per als diferents tractaments de conformitat amb l'apartat 9.

 

 

d. Per imperatiu legal o en benefici de l'interès públic -Art. 6.1 c) i e) RGPD-

Com a entitat financera, el Banc està subjecte a diverses obligacions legals (p. ex. normativa bancària, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, normativa de valors, de serveis d'inversió i mercats d'instruments financers, llei tributària), com també a normes de supervisió de diferent mena. Aquestes obligacions i supervisió poden requerir la realització de tractaments de dades addicionals.

En el supòsit de productes d'inversió i instruments financers, el Banc està obligat a valorar el seu coneixement i la seva experiència en aquests productes i, a més, a mantenir registres de les comunicacions i converses telefòniques mantingudes amb vostè i els correus electrònics intercanviats, com a part del deure de diligència deguda i compliment en aquesta matèria. Aquesta informació pot ser requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i els tribunals.

 

4. Qui rep les meves dades?

Dins del Banc, tenen accés a les seves dades aquells departaments que les necessiten per complir les nostres obligacions contractuals i legals. Els nostres proveïdors de serveis i agents financers poden accedir a les dades amb aquestes mateixes finalitats, amb les degudes garanties en matèria de protecció de dades.

A més, podem facilitar informació sobre vostè com apoderat / representant / autoritzat quan així ho requereixin les disposicions legals, o es derivi d'aquestes, quan així ho exigeixi la relació contractual que tenim amb el titular / client que vostè representa o és apoderat / autoritzat, quan hagi prestat el seu consentiment o quan existeixi un interès legítim.

Sobre aquesta base, els destinataris de dades personals podran ser, per exemple:

 • Organismes públics, institucions i supervisors, com ara el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu, la Comissió Nacional del Mercat de Valors o la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

  El Banc està obligat a comunicar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya qualsevol operació que comporti un risc per a l'entitat. De la mateixa manera, està obligat a comunicar a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) qualsevol indici o sospita d'operació en l'àmbit de la lluita i la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, com també a informar l'esmentada Comissió de l'obertura, cancel·lació i titularitat de comptes corrents, d'estalvi, de valors o dipòsits a termini, comunicant les dades identificatives dels seus titulars, representants i autoritzats de qualsevol tipus, o qualsevol persona amb poder de disposició, a través del Fitxer de Titularitats Financeres, amb la finalitat que la informació recollida quedi a disposició dels organismes judicials en cas d'investigacions relacionades amb el blanqueig de capitals.

 • Empreses que integren el Grup Deutsche Bank i casa matriu, en el marc del compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i frau i per a finalitats administratives internes a escala de Grup.
 • En el supòsit d'investigacions, denúncies i procediments, l'Administració, l'organisme públic, el jutjat, el tribunal i les forces i cossos de seguretat responsables de la gestió de l'assumpte i, internament, aquelles àrees o departaments del Grup Deutsche Bank que col·laborin en la recuperació d'informació, aclariment, valoració i comunicació dels fets a l'organisme respectiu.

 

7. Quines dades es transmetran a tercers països o a organitzacions internacionals?

La transmissió de dades a països fora de la Unió Europea o UE (els denominats tercers països) només tindrà lloc si aquesta és necessària per a l'execució de les seves ordres (p. ex. ordres de pagament i de valors), si es requereix per llei (p. ex. obligacions d'informació fiscal), si ens ha donat la seva autorització en aquest sentit o en el marc del tractament de dades com a prestadors de serveis. En cas de recórrer a proveïdors de serveis de tercers països, aquests estaran obligats a complir instruccions escrites en aquesta matèria mitjançant la subscripció d'un acord que garanteixi el compliment del nivell de protecció de dades aplicable a Europa, amb les clàusules contractuals estàndard establertes a la UE.

 

8. Quant de temps romandran emmagatzemades les meves dades?

Tractem i emmagatzemem les seves dades personals en la mesura que és necessari per al compliment de les nostres obligacions contractuals i legals. En aquest sentit cal tenir en compte que la nostra relació comercial és una obligació continuada a llarg termini.

Un cop cancel·lats tots els contractes i, en general, la relació amb el Banc, i no havent-hi cap reclamació o quantia pendent d'abonament per part seva, les dades seran conservades bloquejades, en tant no hagin prescrit les accions legals que les parts poguessin interposar-se, derivats dels serveis i productes contractats, o les responsabilitats exigibles en virtut d'aquests, i en tant no transcorrin els períodes de conservació establerts a la normativa aplicable, que poden variar segons el cas.

Un cop transcorregut aquest període, les dades podran ser esborrades o bé mantingudes de forma anònima, és a dir, sense possibilitat d'identificar la persona a la qual es refereixen, per al seu ús amb finalitats estadístiques i d'anàlisi interna.

 

9. De quins drets disposo en matèria de protecció de dades?

Qualsevol persona té dret d'accés a la informació que li concerneix conforme a l'art. 15 de l'RGPD, de rectificació conforme a l'art, 16 de l'RGPD, d'eliminació conforme a l'art. 17 de l'RGPD, de restricció del tractament conforme a l'art. 18 de l'RGPD, d'oposició conforme a l'art. 21 de l'RGPD, com també a la portabilitat de dades conforme a l'art. 20 de l'RGPD. Tot això en els supòsits i de la forma i manera recollida a la normativa de protecció de dades. De la mateixa manera, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control en matèria de protecció de dades (art. 77 de l'RGPD).

Vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals. Aquesta opció és igualment aplicable en cas de consentiment atorgat prèviament a l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, és a dir, abans del 25 de maig de 2018. Tingui en compte que la revocació i l'oposició no tenen caràcter retroactiu. Els tractaments que s'haguessin produït abans de la revocació o oposició no es veuran afectats.

El sol·licitant haurà d'aportar un document que l'identifiqui (còpia de DNI, passaport, NIE, etc.) i adreçar-se al Banc mitjançant els canals habilitats a l'efecte:

           i.          Per escrit, mitjançant sol·licitud adreçada a Deutsche Bank, S.A. Española, Apartat de Correus 416, 08080 Barcelona.

          ii.          mitjançant correu electrònic, a través de l'adreça electrònica següent: proteccionde.datos@db.com

         iii.          mitjançant formulari enviat a través de la pàgina web http://www.db.com

Tingui en compte que, en productes com ara les assegurances, el responsable de l'esmentada informació i del seu tractament és la companyia d'assegurances, segons ho recull la documentació del producte en qüestió i, per tant, haurà d'adreçar-se a aquesta per a l'exercici dels seus drets.

 

10. Tinc l'obligació de facilitar informació?

Dins del marc de la nostra relació comercial ha de facilitar-nos aquelles dades personals que siguin necessàries per establir i implementar una relació comercial i per al compliment de les obligacions contractuals derivades d'aquesta, o a la recopilació de les quals estiguem obligats per llei. Sense aquestes dades ens veurem obligats en general a rebutjar la celebració del contracte o l'execució de l'ordre, o no podrem continuar executant el contracte existent i, en el seu cas, ens veurem obligats a donar-lo per finalitzat.

En especial, d'acord amb les disposicions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, prèviament a l'inici de la relació comercial estem obligats a identificar-lo, per exemple, a través del seu document nacional d'identitat i a recopilar i emmagatzemar el seu nom i cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat, com també el seu domicili. Per poder continuar complint aquesta obligació legal ens haurà de facilitar, de conformitat amb la normativa esmentada, la informació i documentació necessària, i ens haurà de comunicar, sense demora, els possibles canvis que sorgeixin en el transcurs de la relació comercial. En cas que no ens faciliti la informació i documentació necessària, no podrem establir o continuar la relació comercial que desitgi establir amb nosaltres.

 

En qualsevol cas, l'Usuari podrà adreçar-se a l'adreça electrònica proteccionde.datos@db.com o bé mitjançant un correu postal a Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, Apartat de Correus 416, 08080 Barcelona, per exercir els seus drets, segons estan reconeguts a la normativa actual de protecció de dades.